ការតស៊ូមតិនិងយុទ្ធនាការ

ការបណ្តុះបណ្តាលនិងការកសាងសមត្ថភាពនាំឱ្យយុវជនមានការរៀបចំនិងប្រមូលផ្តុំបានកាន់តែប្រសើរដែលអាចឱ្យពួកគេធ្វើការតស៊ូមតិនិងយុទ្ធនាការដើម្បីការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យក៏ដូចជាធនធានធម្មជាតិនិងការការពារបរិស្ថាននៅកម្ពុជា។ ការតស៊ូមតិតស៊ូមតិមានគោលបំណងផ្សារភ្ជាប់រាល់បញ្ហាដែលបានរៀបរាប់ខាងលើនិងបង្កើតទីធ្លាសាធារណៈសម្រាប់ការចូលរួមរបស់យុវជន។ សកម្មភាពនិងយុទ្ធនាការតស៊ូមតិរបស់យើងរួមមាន៖
ការជួបជុំជាសាធារណៈប្រកបដោយសន្តិភាព
ញត្តិតាមអ៊ីនធឺណិតនិងនៅនឹងកន្លែង
  • សេចក្តីថ្លែងការណ៍;
  • វេទិកាសាធារណៈនិងកិច្ចពិភាក្សា។
← ត្រឡប់ក្រោយ