ចរចារឿងចំណតរបស់សមាជិក
2018-01-04
តំណាងសមាគមIDEA និងអាជ្ញាធរខ័ណ្ឌដូនពេញបានជួបគ្នាដើម្បីជជែកគ្នាអំពីចំណតសម្រាប់សមាជិកនៅថ្ងៃទី០៤ខែមករាឆ្នាំ២០១៨។ជាលទ្ធផលតំណាងខ័ណ្ឌដូនពេញនិងលើកយកសំណើររបស់សមាគមIDEA ដាក់ជូនអភិបាលខ័ណ្ឌ ហើយបើមានការយល់ព្រមពីលោកអភិបាល លោកនាយករដ្ឋបាលនិងចុះពិនិត្យទីតាំជាក់ស្តែងដើម្បីផ្តល់ចំណតជូន។