អភិបាលខ័ណ្ឌដូនពេញយល់ព្រមចរចារឿងចំណត
2018-01-03
អភិបាលខ័ណ្ឌដូនពេញបានយល់ព្រមជាមួយសមាគមIDEAដើម្បីចរចាអំពីចំណតសម្រាប់សមាជិកIDEAដែលប្រកបអាជីវកម្មនៅខាងមុខស្ថានីយរថភ្លើង និងនៅរបង្វង់មូលស្ពានជ្រោយចង្វា។