ការងារបៃតង(Green Job)តែមិនត្រូវបានផ្តល់តំលៃពីសង្គម
2018-01-02
អ្នករើសអេតចាយនៅលើគំនរសំរាមបឹងជើងឯក មិនត្រូវបានឲ្យតំលៃពីពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាពិសេសសាលាក្រុងភ្នំពេញ ដោយសារសាលាក្រុងភ្នំពេញមិនអនុញ្ញតឲ្យសារធារណជន ចេញចូលដោយសេរីឡើយ។អាស្រយហេតុនេះហើយបានជាសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធបានសដាក់លិខិតដើម្បីសុំការអនុញ្ញតពីសាលាក្រុង សុំចូលក្រងក្រងពីគាត់។