0000-00-00
របាយការណ៍ប្រជុំពង្រឹង(រ៉ឺម៉ក)កាលបរិច្ឆេទ ៖ នៅរសៀលម៉ោង៤:១០ នាទី ថ្ងៃទី២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ទីកន្លែង ៖ នៅស្រុកអង្គស្នួល ខេត្តកណ្ដាលអ្នកចូលរួម ៖ មាន 13នាក់ រួមនឹងក្រុមការងារសមាគម ២នាក់ គឺលោកវន់ ពៅ ជាប្រធានសមាគម IDEA និងលោកឡុង វុទ្ធី ជាអគ្គលេខាធិកាសមាគម