ទំនាក់ទំនង


- ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង
: (+855)12 534 796

  (+855)96 78 99 962/15 510 078
- អ៊ីម៉ែល
:  ideacambodia@gmail.com or poeunkao@gmail.com
- គេហៈទំព័រ
: www.ideacambodia.org
- អាស័យដ្ឋាន
: ផ្ទះលេខ៣០,ផ្លួវ១០១៣,ភូមិភ្នំពេញថ្មី,សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី,ខណ្ឌសែនសុខ,រាជធានីភ្នំពេញ.
Send us an email

Your Name : *
Email : *
Company : *
Subject : *
Message : *
 
Find Us on Map