ទំនាក់ទំនង


- ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង
: (+855)12 534 796

  (+855)15 770 120 
- អ៊ីម៉ែល
: info@ideacambodia.org or ideacambodia@gmail.com
- គេហៈទំព័រ
: www.ideacambodia.org
- អាស័យដ្ឋាន
: ផ្ទះលេខ ២១៦ AB,ផ្លួវ ២៧១ Bis,ភ្នំពេញ.
Send us an email

Your Name : *
Email : *
Company : *
Subject : *
Message : *
 
Find Us on Map