សមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធ (IDEA) គឺជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយ
ដែលស្ថាបនាឡើងដោយអ្នករត់ម៉ូតូឌុប ម៉ូតូកង់បី តាក់ស៊ី អាជីវករតូចតាចកម្មករភោជនីយដ្ឋាន
ខ្នាតតូចនាថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០០៥។ បានចុះបញ្ជីការទទួលស្គាល់ពីក្រសួងមហាផ្ទៃលិខិត
លេខ ៤៧៩ ស.ជ.ណ ចុះថ្ងៃទី១៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០០៦។
                     

ទស្សនៈវិស័យៈ

ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបរស់នៅក្នុងសង្គមមួយប្រកបដោយយុត្តិធម៌ ការប្រកបមុខរបរវិជ្ជាឆជីវៈ ការគោ
រពសិទ្ធិមនុស្ស ទទួលបានការការពារពីសង្គមនិងការអភិវឌ្ឈន៍ប្រកបដោយភាពរីកចម្រើននៅក្នុង
សង្គមកម្ពុជា។

បេសសកកម្មៈ

ប្រមូលផ្តុំចងក្រងបង្កើនសមត្ថភាព ធ្វើការតស៊ូមតិ ដោះស្រាយទំនាស់និងបង្កើនប្រាក់ចំណូលទៅ
ដល់កម្មករក្រៅប្រព័ន្ធ ដើម្បីអោយពួកគេរស់នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដ៏ប្រសើរ និង ភាពថ្លៃថ្នូរ ការរួមរស់
ដោយ​សន្តិភាព សម្រាប់គណនេយ្យភាពសង្គមនិងការអភិវឌ្ឈន៍នៅក្នុងសហគមន៍របស់ខ្លួន។

គោលដៅៈ

សមាជិកទាំងអស់មានជំនាញ និងសមត្ថភាពក្នុងការតស៊ូមតិដោយសន្តិភាព ដើម្បីទាមទារសិទ្ធិ
និងសេរីភាពសម្រាប់ភាពថ្លៃថ្នូរ របស់មនុស្ស លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ និងមានការធានាឆដល់ការរស់
នៅប្រកបដោយការគោរពច្បាប់ នៅកន្លែងបំពេញការងាររបស់ពួកគេ។

ទូរលេខសរុបរបស់សមាជិក