ដៃគូរ
សហព័ន្ធសហជីពកម្មករនិយោជិតវិស័យទេសចរណ៍សេវាកម្មកម្ពុជា
Cambodian Tourism and Service Workers Federation (CTSWF)
សមាគមនមន្ត្រីរាជការឯករាជ្យកម្ពុជា 
Cambodia’s Independent Civil-Servants Association  (CICA) 

សហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារ និងសេវាកម្ម កម្ពុជា
CAMBODIAN FOOD AND SERVICE WORKERS’ FEDERATION (CFSWF)
www.cfswf.org
សមាគមកសិករដើម្បីសន្តិភាព និង អភិវឌ្ឍន៍
Farmers Association for Peace and Development (FAPD)

សហព័ន្ធសហជីពកម្មករសំណង់ និងព្រៃឈើកម្ពុជា
Building and Wood Workers Trade Union Federation of Cambodia (BWTUC)

បណ្តាញយុវជនកម្ពុជា
Cambodian Youth Network (CYN)

http://www.cyn-cambodia.blogspot.com/
CCFC
Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women
https://www.facebook.com/ngo.cedaw
Gender and Development for Cambodia (GADC)
http://www.gadc.org.kh/kh/index.php/about-us