សកម្មភាពសមាគម IDEA បានចូលរួមក្នុងការចែកជូននូវស្បៀងមួយចំនួនដល់សមាជិកសមាជិការ ដែលទទួលរងគ្រោះនៃជំងឺកូវី-១៩។
2021-04-23