តួរលេខសមាជិក
លេខ ខេត្ត/ក្រុង ប្រភេទ សរុប
1 3 AA 1
2 IDEA Battom Bong រត់រ៉ឺម៉កទេសចរណ៍ 4
3 IDEA Phnom Penh កម្មករធ្វើការតាមផ្ទះ 49
4 IDEA Phnom Penh រត់តាក់ស៊ី 4
5 IDEA Phnom Penh រត់ម៉ូតូឌុប 87
6 IDEA Phnom Penh រត់រ៉ឺម៉កទេសចរណ៍ 674
7 IDEA Phnom Penh អាជីវករ 6
8 IDEA Phnom Penh អ្នកធ្វើការតាមភោជនីយដ្ឋានខ្នាតតូច 6
9 IDEA Sihanouk រត់រ៉ឺម៉កទេសចរណ៍ 1