ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកហាត់ការ

សមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធគឺជាអង្គការវិជ្ជាជីវៈមួយដែលកំពុងធ្វើការយ៉ាងសកម្ម ក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិ សេរីភាព លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា តាមរយៈការចងក្រងសមាជិក ការបណ្ដុះបណ្ដាល ការតស៊ូមតិ ការដោះស្រាយវិវាទ ជូនសមាជិក កម្មករវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធ និងការធ្វើយុទ្ធនាការផ្សេងៗ។ សមាគមយើងខ្ញុំត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកហាត់ការ ចំនួន០២រូប សម្រាប់តំណែងជាមន្រ្តីជំនួយការប្រធាន និងជំនួយការគម្រោង
← Back